کتب چاپ شده

Optimization of Double Layer Grids Using SPSA and Neural Networks, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany

  • اجزاي محدود پيشرفته، انتشارات جهاددانشگاهی استان کرمان

کتاب مزبور به پيشنهاد انتشارات دانشگاهی lambert در کشور آلمان به طبع رسيده است و درکليه سايتهای معتبر و بزرگ فروش کتاب جهان از جمله AMAZON , NORBOOKو … به صورت بين المللی عرضه گرديده است.