تقدیرنامه ها

  • دريافت لوح تقدير از رئيس جمهور محترم وقت به عنوان مدير نمونه جهاددانشگاهي کشور- 1377(جشنواره شهيد رجايي)
  • دريافت لوح تقدير از رئيس محترم جهاددانشگاهي به عنوان مدير نمونه جهاددانشگاهي کشور – 1387(دانشگاه تهران)
  • دريافت تقديرنامه از وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در ارتباط با اجراي موفقيت آميز طرح جامع آمارگيري فرهنگي استان­هاي کرمان و هرمزگان (1379)
  • تقدير نامه دبير کل کميسيون ملي يونسکو در رابطه با برگزاري کنفرانس بين المللي قنات (1384)
  • دريافت لوح تقدير از معاون فرهنگي جهاددانشگاهي کشور و رئيس مرکز فعاليتهاي قرآني دانشجويان کشور در رابطه با گسترش و تعميق فعاليت­هاي قرآني در دانشگاه­هاي استان (1387)
  • انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و دریافت لوح تقدیر از رئیس محترم دانشگاه (1395)
  • انتخاب بعنوان فناور برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و دریافت لوح تقدیر در جشنوار ملی مهارت (1396)
  • انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه جامع علمي کاربردي و دريافت لوح تقدير در جشنواره پژوهشگران استان کرمان (1396)