دکتر رضا کامیاب مقدس

  • مدير مسئول نشريه علمی-پژوهشی Iranian Journal of Structural Engineering
  • عضو شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان
  • نویسنده کتاب اجزای محدود پيشرفته، انتشارات جهاددانشگاهی استان کرمان
  • بیش از 15 مقاله بین المللی
  • مدیر بیش از 30 پروژه در سطح استان و کشور
  • اجرای موفقيت آميز بيش از هفتاد طرح تحقيقاتی و پژوهشی کارفرمايی در استان

اخبار